تبلیغات
بوطیقا - مـعـمـاری قـبـل از اسـلام.

مـعـمـاری قـبـل از اسـلام.

 

نوع مطلب :معماری ،

نوشته شده توسط:نیما کیوانی

مطلب زیر بر گرفته از سایت متخصصین ایران است.

مـعـمـاری قـبـل از اسـلام.

معـماری ایرانی را باید بطور صحـیح از اعـماق تاریخ ایـن سرزمـیـن کهـن مـورد بررسی قـرار داد.معـماری ایرانی به شـش قـرن قـبل از میلاد مسیح باز می گـردد، که مـشـخـصات هـر دورهً معـماری را در دوره های مـخـتـلف تاریـخـی شـرح می دهـیـم :
1- معـماری دوران ماقـبـل تـاریخ تـا زمان حـکـومت مادها.
2- معـماری از زمان حکـومت مـادهـا تـا پـایان دوره حـکـومت ساسانیان .
در رابـطه با معـماری ایران، بایـد به خـوانـنـدگـان یـادآوری شـود، تـغـیـیـراتی کـه در رابـطه بـا هـنـر پـیـشـیـنـیان ایـران در معـماری داده شـده و نـحـوهً ساخـتمان سازی آن دوران. در سخـنی کـوتاه مـی تـوان به : حکـاکـی بـر روی سـنگ، گچکاری، نقاشی، آجرکاری، آئینه کاری، کاشی کاری، موزائیک کاری و دیـگـر کـارهـای تـزئـیـنی اشـاره کرد.الـبـتـه مـا بایـد استـثـنـاهـایی هـم بـرای ساخـتـمان هـای چـنـد شـکـلی کـه بـرای مـواردی خـاص اسـتـفـاده می شد، قـائـل شـویم. این گـونـاگـونـی بـرآمـده از نـیـازهـای خـاص مـردم در زمـانـهـای مـتـفـاوت بـوده است.هـنـرمـنـدان ایـرانی بـه دنـیـا ثـابـت کـردن کـه تـوانائـی هـای بالایی دارنـد و شـامـل احـتـرام بـسیار، بـخـاطر اثـرهـای تـاریخـی مـنـحـصر بـفـرد فـراوانـی کـه از خـود بـجـای گـذاشـتـه، هـسـتـند.بـنـظر مـشکـل می رسد که بـتوان معـماری ایرانی را از زمانـهـای بـسـیـار دور تـا بـحـال طـبـقـه بـنـدی کرد. اما، تـرتـیـبات زیـر مـی تـواند چـشـم انداز وسـیـعـی از ایـن کـارهـا در اخـتـیـار شـمـا قـرار دهـد: کـلـبه هـای ماقـبل تـاریـخ، شهـرهـا و قـصـبه های اولـیه، اسـتحـکـامات و دژهـای نـظـامی، معـابـد و آتـشـکـده ها، مـقـبـره ها و آرامـگـاه هـای بـزرگ، مـکـانهـای عـظـیـم تـاریـخـی، سـدهـا و پـلـهـا، بـازارهـا، حـمام هـا، جـاده هـا، مسـاجـد عـظـیـم، بـرجـهـا و مـنـاره هـا، ساخـتـمانهـای مـذهـبـی و محـلهـایی از دوران اسلامی، و هـمچـنـیـن بـنـاهـا و یـاد بـودهـای گـسـتـرده در کـشـور ایران.از دیگـر چـیـزهـای مهـمی که بـرروی معـماری ایرانی تـاثـیـر گـذار بوده است، شـرایط مهـم آب و هـوائی در فلات ایران بوده است. بطور مـثـال سبک معـماری در شـمال کـشـور و کـوهـپـایـه های ایران بـا سـبک معـماری در جـنـوب و کویر ایران تـفـاوت دارد. اکـنـون با مصـادف شـدن بـا اطاعـات تـمام نـشـدنـی و حـیرت آوری کـه امـکـان آن در هـیچ کـشور دیـگـری نـیـست، نگـاهـی داریم گـذرا بـه معـماری ایرانی.صحـبت کردن در مـورد معـماری باستانی، بدون ایـنکـه نـمونه هایی از آن وجود داشتـه باشـد تـقـریـباً غـیـر مـمـکـن است.یکی از قـدیـمی ترین بـناهای کـشف شده در فلات ایران مربـوط می شود به بـنای رنگ شـده " زاغ تـپـه " در قـزوین. در تاریخ گـذشـته کـه مربوط می شود به قـرن هـفـتم و اوایل قـرن شـشم قـبل از میـلاد، بایـد بـسیار مورد رسیدگـی قـرار گـیرد که در آن زمان قـبل از تاریخ، چـگـونـه و با چـه وسائـلی این بـنا را آراستـه کـرده اند. از این بـنا بـرای جـمع شـدن و اجـتماعـات استـفاده مـی شده است.در این بـنا از شومـیـنه برای گـرم کـردن ساخـتمان در فـصلهای سرد سال اسـتـفاده می شده است. هـمـچـنـین محـلی بـرای درست کردن کـباب داشـتـه است. هـمچـنـین این ساخـتمان دو محـل برای نگـهـداری ابزارها و وسائـل، بعـلاوه اتاقـی کـوچـک که از آن به عـنـوان نـشـیـمن استـفاده می کردند. دیـوارهـا بـوسـیله نـقاشـی از بـز کـوهـی تـزئـیـن شـده است. بـه احـتـمال خـیـلی زیـاد از این مـکـان برای انجـام مراستم مـذهـبـی خـود استـفاده می کـردنـد.تـپـه سـیالک در نـزدیکـی کاشان نـیـز یکی دیگـر از این مکـانهـای تـاریـخی است، که بـه قـرن شـشم و پـنجـم قـبل از مـیـلاد بـرمـی گـردد.اولین بار که مردم به منطقه سیالک رفـتـند، نمی دانستـند که چگـونه باید خانه ساخت، و زیر کـلبه هایی که با برگ درخـتان تهـیه شده بود زندگـی می کردند. اما بزودی آنهـا فرا گـرفـتـند که چگـونه با گـل، خشت خام درست کرده و مورد مصرف در خانه سازی قرار دهـند.در قـرن چهـارم قـبل از مـیـلاد مسیح مردم سیالک بصورتی جامع شروع کردند به بنا نهادن بناهـای جـدید، که بخوبی مشخص است. این بناهـا بصورتی یکجا و توده، و تماما تهـیه شده از آجر خام بود. این آجـرهای اولیه کـه بـصورتی بیضی شکـل تهـیه می شد، در آفـتاب گـذاشته شده و خشک می شدند؛ و بعـد از آن مورد استـفاده قـرار می گـرفـتـند. معـماری این دوره تـمام بـناهـا را با رنگ قـرمز تـزئـین کرده و تمام درهای این بـناهـا کوتاه و باریک بوده و قـد درها بـیشتر از 90 - 80 سانتی متر نبود.
تـپـه حسن در نزدیکی دامغـان، تـپه ایلـبـلیس در 72 کیلومتری کـرمان، و تـپه حسنـلو در آذربایجان غربی از بـناهایی هـستـند که بوسیله حفاری های باستان شناسی از زیر خاک بـیرون آورده شده اند.
در حفاری های تپه حسنلو، سه بنای عـظیم کـشف شد که تمام آنهـا با نـقـشه ای یکسان درست شده بودند. این بـناها به 1000 - 800 سال قـبل از مـیلاد مسیح بـرمی گـردند. تمام آنهـا دارای دروازهً ورودی، حـیاط سنگـفرش شده، اتـاقـهـا و انـبار بوده اند.در معـماری تـپه حسنلو، ساختمانهـا بـنـظر از چوب بنا شده اند؛ مربع و بصورت برج با پـایه های چـوبی که بدون برش بصورتی عمودی از آنهـا بعـنوان پایه و ستون استـفاده شده بود. یکی از اتاقـهـا بصورتی سنگـفرش شده با خشت خام کشف شد. نکـته جالب توجه اینکه اتاقی دیگـر را که بعـنوان آشپـزخانه از آن استـفاده می شده دارای جاهای مخصوص با شومینه دور آنها بود.یکی از معـماریهای مهـم ایران مربوط است به قرن 13 قـبل از میلاد؛ معـبد چـغـازنـبـیل ( 1250 قبل از میلاد ) است که در کنار رودخانهً کرخه در استان خوزستان در جنوب ایران قرار گـرفـته است. این معـبد بوسیله "هـونـتاش هـوبان" پادشاه ایلام بر روی خرابه های شهر باستانی "دور - آنـتـش" ساخته شده بود.این معـبد نشانگـر اوج و شکوه معـماری در آن دوره است. این بـنا بصورت چـهـارگـوش و به صورت یک ساخـتمان پـنج طبقه است، که هـر طبقه از طبقه قـبلی کوچکـتر است و نمائی بصورت مخروطی را نشان می دهـد. معـبد اصلی در آخرین طـبـقـه ساختـه شده بود. موادی که در ساختمان این معـبد بکـار رفـته است، بـیـشـتر از آجرهـای پـخـته لعـاب دار هـمراه با ساروج بـسیار قـوی بوده است.گـنـبد غـربی معـبد چـغازنـبـیل که بصورتی ماهـرانه ساخته شده بود هـنوز هـم پس از گـذشت سـه هـزار سال از تاریخ آن بصورتی عـجـیب و حیرت آور در وضعـیتی خوب بسر می برد. ساخـتـن طاقـهـای هـلالی شکـل برروی راهـروهـا و پـلـکـان هـای داخل معـبـد نـشـانگـر مـوفـقـیت فوق العـاده و شگـفت آور معـماری در ایران باستان است. چـیـزی که باعـث تعـجب و شوک بـسیار در معـماری چـغـازنبـیل است، اینکه ابـتـکار هـنـرمندان آن دوره در اخـتراع و ساختـن یک سیستم جدید که آب آشامـیدنی ساخـتمان را تهـیه می کرده است. آب تسویه شده بوسیله عبادتـگـران و پـرستـشگـران و ساکـنین آن منطقه مورد استـفاده قرار می گـرفت.buy cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:39 ق.ظ

Superb content. Thank you.
cialis flussig cialis wir preise cialis tadalafil online interactions for cialis cialis bula cialis kaufen wo cialis sans ordonnance cialis with 2 days delivery cialis prezzo al pubblico cialis venta a domicilio
buy cheap cialis on line
دوشنبه 9 مهر 1397 12:25 ق.ظ

Whoa tons of helpful knowledge!
cialis from canada cialis reviews cialis uk next day cialis tablets australia sublingual cialis online ou acheter du cialis pas cher cipla cialis online brand cialis nl cialis 200 dollar savings card cialis cipla best buy
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:05 ق.ظ

Seriously many of amazing information!
cialis pills side effects for cialis acquisto online cialis cialis for sale does cialis cause gout generic cialis tadalafil cialis cost we like it safe cheap cialis does cialis cause gout when can i take another cialis
buy viagra in malaysia
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:47 ق.ظ

Many thanks, Quite a lot of write ups.

safely buy viagra online buy prescription viagra online cheap viagra cheap online pharmacy uk viagra tablets online buy viagra online with paypal sildenafil buy uk how can you buy viagra online buy viagra pills can you really buy viagra online
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:45 ق.ظ

Good forum posts. Kudos!
buying brand cialis online cialis 20mg preis cf deutschland cialis online achat cialis en europe cialis 5 mg cialis preise schweiz only here cialis pills generic cialis with dapoxetine cialis sale online cialis 30 day trial coupon
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:12 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
price cialis wal mart pharmacy cialis side effects generic cialis at walmart cialis venta a domicilio link for you cialis price cialis rckenschmerzen legalidad de comprar cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis daily buy cialis online cheapest
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:25 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of forum posts!

canadian drugs generic cialis cialis tadalafil online price cialis per pill buy cialis cialis 100mg suppliers tadalafil tablets purchase once a day cialis click now cialis from canada cialis patentablauf in deutschland acquisto online cialis
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:57 ق.ظ

Cheers. Loads of advice!

low dose cialis blood pressure link for you cialis price viagra vs cialis price cialis best cialis 5mg billiger cialis sicuro in linea cialis generic availability cialis en mexico precio legalidad de comprar cialis cialis generique
chocolate
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 10:46 ب.ظ
This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your rss feed and look forward to seeking more
of your magnificent post. Also, I have shared your web site in my social networks!
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:22 ق.ظ

Perfectly expressed certainly! .
buying viagra on line lowest price viagra buy sildenafil online uk online generic viagra pharmacy where can i buy the cheapest viagra buy online viagra uk is buying viagra online legal viagra for sale online order viagra without rx online viagra pharmacy uk
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 12:33 ب.ظ

Thank you. I value it.
brand cialis nl cialis italia gratis cialis generic tadalafil buy cialis dosage amounts fast cialis online cialis canadian drugs achat cialis en europe 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg best price cialis 5mg
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 12:26 ب.ظ

Really quite a lot of awesome facts!
cialis sale online acquisto online cialis how much does a cialis cost 200 cialis coupon viagra vs cialis click here take cialis cialis super acti usa cialis online cialis generico online low cost cialis 20mg
Cialis prices
سه شنبه 29 اسفند 1396 07:25 ب.ظ

Thanks a lot! I like it!
india cialis 100mg cost cialis great britain buy cialis online click here cialis daily uk generic cialis in vietnam look here cialis order on line purchasing cialis on the internet cialis 5 mg schweiz price cialis best cialis efficacit
How do you get taller?
دوشنبه 30 مرداد 1396 01:00 ب.ظ
I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this sort of
space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
upon this web site. Studying this info So i'm satisfied to express that I've a very excellent uncanny feeling I came
upon just what I needed. I such a lot indubitably will
make certain to do not fail to remember this website and provides it a look on a
continuing basis.
lidiaheriford.wordpress.com
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 11:05 ق.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended
up losing months of hard work due to no data backup.
Do you have any solutions to protect against hackers?
Paulette
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:10 ب.ظ
Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided
to browse your blog on my iphone during lunch break.
I love the information you present here and can't wait to take a look when I
get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:33 ق.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your
web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
بستامی
پنجشنبه 19 بهمن 1385 06:02 ق.ظ
با سلام - لطفا به www.bastami.ir مراجعه کنید و فراخوان را مطالعه نمایید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر